لیست مشاوران

دکتر سید محسن موسوی پیکانی

دکتر سید محسن موسوی پیکانی

مشاور

  

علیرضا بابایی

علیرضا باباییمشاوره راه اندازی کسب و کار

مهرداد ارجمندپور

مهرداد ارجمندپورموسس و رئیس هیئت مدیره