لیست مشاوران

دکتر سید محسن موسوی پیکانی

دکتر سید محسن موسوی پیکانی

مشاور

   

فرامرز صبوحانیان

فرامرز صبوحانیان مشاوره راه اندازی کسب و کار

مهرداد ارجمندپور

مهرداد ارجمندپور موسس و رئیس هیئت مدیره