دوره توانمندسازی حسابداری مالیاتی

با حضور استاد مهرداد ارجمندپور جهت مدیران محترم مالی گروه صنایع کیسه بافی اصفهان

دوره توانمندسازی حسابداری مالیاتی با حضور استاد مهرداد ارجمندپور جهت مدیران محترم مالی گروه صنایع کیسه بافی اصفهان
مهرداد ارجمندپور

استاد مهرداد ارجمند پور

موسس و رئیس هیئت مدیره

Start typing to see posts you are looking for.